Akhand Paath Sahib Seva

Gurdwara Sahib 1610 West Street, Southington, CT

Akhand Paath Sahib Seva

Bandi Chhor Divas (Diwali)

Gurdwara Sahib 1610 West Street, Southington, CT

Monday Bandi Chhor Divas (Diwali)