1st Sikh Day Parade

April 16th Sunday 10m to 12pm
Southington Connecticut
Gurdwara Guru Nanak Darbar (CSA) of Connecticut will hosts the 1st Sikh Day Parade in honor of the Khalsa Sirjana Divas (Vaisakhi) April 5th Jotijot Divas Guru HarKrishan Sahib Ji

April 11th Parkash Gurpurab Sri Guru Teg Bahduar Sahib JiHead Granthi Bhai Ram Gupal Singh Ji 860-621-3015