Sukhdev Singh Malli

Member

Phone: (860) 995-2227
Term: 2020-2022

Jaspal Singh Narang

Trustee

Phone: (801) 916-8643
Term:  2019-2021

Sarabjit Kaur

Trustee

Phone: (860) 466-0770
Term: 2019-2021